مریضی

سلام

همسر سرماخورده

خیلی حالش بده

بمن هم سرایت کرده

عجیب حالم بده

آدم یوقتای احتیاج داره یکی بیاد براش سوپ بپزه

حال نداره واسه خودش  کاری کنه

دیشب یه کم شیرین پلو پختم

اما امشب هیچی نپختم

همسر صبح از من دیرتر میرفت

صببح من رو بدرقه کرد

یه وقتای میبینم چقدر دوستش دارم

دلم آغوشش رومیخواد

قراربود امشب شام برادرم با زنش بیان

کلی خرید کرده بود همسرماچ

اماگویا باهم دعواشون شده

با زنش حرف زدم

به روش نباورد وگفت میخواد بره خونه مامانش

حالا چی میشه ؟

نمیخوام بهش فکرکنم

بخوان خودشون میان میگن دیگهنگران

بهرحال

امروز حالم خوبه

سرماخورده هستم اما اوضاع روحی ام خوبه

راستی دیروز اولین حقوق ام روگرفتمچشمک

 

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید