اینه

آینه

گاه جلوی آینه می ایستم

             خودم را در آن می بینم

                     دست روی شانه اش میگذارم و میگویم

                                 چه تحملی دارد دلت...

/ 0 نظر / 28 بازدید