قضاوت

 

این که بدانی در راه درستی هستی یک چیز است
و این که فکر کنی راه درست فقط همین است یک چیز دیگر.هرگز نمیتوانیم درباره ی زندگی
دیگران قضاوت کنیم.چون هر کس رنج ها و وانهادگی های خودش را دارد.

پائلو کوئلیو - کنار رود پیدرا نشستم و گریستم

/ 0 نظر / 15 بازدید